Årsmöte RFSL Dalarna

RFSL

Kallelse till RFSL Dalarnas Årsmöte 2023

Härmed kallas till RFSL Dalarnas årsmöte söndagen den 19 mars kl 14.00 i föreningens lokal i Myntgatan 39B, Falun. Ärenden enligt stadgar.

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

4. Val av årsmötespresidium

a. Mötesordförande

b. Mötessekreterare

c. Val av protokolljusterare

d. Val av rösträknare

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Propositioner

11. Motioner Ska lämnas in till RFSL Dalarna senast 3 veckor innan årsmötet enligt stadgarna

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

13. Val:

a. Styrelse

i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen

ii. Ordförande

iii. Kassör

iv. Övriga ordinarie ledamöter**

v. Ersättare

b. Kongressombud

c. Valberedning

d. Revisorer

e. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

f. Val av ansvarig för medlemsregistret

14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

15. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

Vi vill att just du kommer på årsmötet och gör din röst hörd!

Varmt välkomna alla medlemmar!

Med vänlig hälsning – RFSL Dalarna